Member

Staff

Professor: Dr. Tsuyoshi KAWAI (e-mail: tkawai[at]ms.naist.jp)
Associate professor: Dr. Takuya NAKASHIMA
Assistant professor: Dr. Yoshiyuki Nonoguchi
Specially-Appointed professor Dr. Yo Shimizu
Specially-Appointed Assistant Professor  Dr. Colin Martin
Technical Staff: Ms. Chigusa Goto
Ms. Tomoko Murayama
Mr. Atsushi Tani
Ms. Yuriko Nishiyama
Ms. Miku Yamada
Secretary: Ms. Kyoko Kato
Ms. Toko Hishikawa

Students

D3 Yuichiro Hashimoto
Motohiro Nakano
Jan Patrick Caluptian
D2 Ramarani Sethy (Fall enrollment)
Yuki Taniguchi
M2 Tan Yan Bing (Fall enrollment, i-course)
Ryosuke Asato
Junpei Kuno
Keita Kojiyama
Kasumi Shigekawa
Daiya Shimizu
Naoya Takeuchi
Miho Minamide
M1 Takuya Kitano
Ami Takada
Shiori Matsuoka
Ryo Mizutsu
Hajime Yamamoto
Hiroto Yoshida