Name e-mail
Professor

Associate professor

Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor

Ph. D researcher
Ph. D researcher

Secretary
Secretary
Shun Hirota

Takashi Matsuo

Satoshi Nagao
Masaru Yamanaka
Hulin Tai

Partha Pratim Parui
Yugo Hayashi

Masako Tashiro
Kaoru Teshima
hirota

tmatsuo

s-nagao
mymnk
h-tai

ppparui
h-yugo


supramol


For e-mail addresses, please add @ms.naist.jp.