Year

Name

e-mail

D4
D3
D2
D2
D2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M1
M1
M1
M1
M1
M1
Xie Cheng
Berthonnaud Leonie
Nur Afiqah Azmi
Wahyu Fitriana
Hashimoto Masayo

Akiyama Naoki
Asada Yuki
Sakai Takahiro
Nakamura Ibuki
Fujiwara Kodai
Yoshida Atsuki

Onishi Haruki
Okada Asuki
Okamoto Takehiro
Okamoto Mei
Yamashita Shiori
Yoshida Yumaxie.cheng.wx4
berthonnaud.leonie.bd5
nur_afiqah.azmi.mr6
wahyu.fitriana.wc0
hashimoto.masayo.hn5

akiyama.naoki.ag3
asada.yuki.ax6
sakai.takahiro.so2
nakamura.ibuki.ng2
fujiwara.kodai.fc9
yoshida.atsuki.yz4

onishi.haruki.oe6
okada.asuki.ny2
okamoto.takehiro.ot8
okamoto.mei.oj5
yamashita.shiori.ys2
yoshida.yuma.ys3     

For e-mail addresses, please add @ms.naist.jp.

 


(研究室集合写真)